No photos submitted

Kora hasn't submitted any photos to Capture My Chicago yet.


Kora Makowska

Kora Makowska Send Message


About Me

Systemy bezpiecze?stwa w polskich budynkach kojarz? nam si? g?ównie z systemami alarmowymi czy tak?e monitoringiem i zaiste nie ma w tym nic dziwnego. Nie jest przecie? ?adn? tajemnic?, ?e to w?a?nie o nich my?limy w pierwszej kolejno?ci. To prawda, aczkolwiek nie jeste?my w stanie zapomina? równie? i o pozosta?ych mo?liwo?ciach. Do takich z pewno?ci? zaliczy? mo?emy wszelkiego rodzaju czujniki, a po?ród nich czujniki czadu, dymu lub gazu. Nie da si? skry?, i? zw?aszcza w dobie Dwudziestego pierwszego wieku s? one w naszych budynkach niezb?dne. Nawet mimo tego, ?e instalacje s? coraz to szczelniejsze. Jak powiada jedno z przys?ów, strze?onego Pan Bóg strze?e i tego si? trzymajmy. Tak wi?c takie czujki mo?na traktowa? jako pomocnicze systemy zabezpieczenia. http://centrum-zabezpieczen.pl/